Dzisiaj jest 19-06-2024
BOXBOX

NOWE HORYZONTY

2018-02-02

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu jest partnerem projektu „NOWE HORYZONTY” nr RPWP.07.02.01-30-0003/15 realizowanego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 7. Włączenie społeczne. Działanie 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne przez: POWIAT WOLSZTYŃSKI/ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Zapytanie ofertowe udzielane zgodnie z zasadą konkurencyjności zawartą

w dokumencie „Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz nie podlega przepisom ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

W ramach projektu Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu zaprasza do składania ofert na świadczenie usług opiekuńczych w okresie od lutego 2018 r. do grudnia 2018 r. przez 7 dni w tygodniu. Informujemy, że OPS Siedlcu zapewnia bezpłatne 80-godzinne szkolenie z zakresu realizowanej usługi dla osoby zainteresowanej świadczeniem usług opiekuńczych przed podpisaniem umowy zlecenia albo po podpisaniu umowy warunkowej.

pliki do pobrania:
- Zapytanie
- Załączniki


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 617556      online: 1
© 2020 MBEST