Dzisiaj jest 23-06-2024
BOXBOX

Dodatek osłonowy

2022-01-07

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu przystępuje do realizacji nowego świadczenia – dodatku osłonowego. Dodatek osłonowy to świadczenie realizowane w 2022 r., które ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

Komu przysługuje dodatek osłonowy
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Dodatek będzie przysługiwał osobom, które spełnią określone kryterium dochodowe. Wyższy dodatek będzie przysługiwał gospodarstwom domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest np. kocioł na paliwo stałe. Ale tylko wtedy, kiedy źródło ciepła wpisano do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość dodatku uzależniona od dochodu
przysługuje on osobie:
    • w gospodarstwie domowym jednoosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 2100 zł oraz
    • osobie w gospodarstwie domowym wieloosobowym, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 1500 zł na osobę;
    • w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na osobę przekracza powyższą kwotę, dodatek obowiązuje na zasadzie ,, złotówka za złotówkę''. Oznacza to, że wypłaca się dodatek w wysokości różnicy między kwotą dodatku osłonowego a kwotą, o którą został przekroczony przeciętny miesięczny dochód na osobę. I tu - uwaga, w przypadku, gdy wysokość dodatku osłonowego, ustalona zgodnie z tymi zasadami, jest niższa niż 20 zł, dodatek ten nie przysługuje.
W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku osłonowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy. Na potrzeby składania wniosków o wypłatę dodatku osłonowego przyjęto, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego.
 

Wniosek składa się do gminy właściwej dla miejsca zamieszkania
Wniosek składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Wniosek można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej opatrzonym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnionym przez profil zaufany.
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania przez wójta, burmistrza czy prezydenta decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego będzie przekazywana na wskazany przez wnioskodawcę adres poczty elektronicznej. Dopiero odmowa przyznania dodatku osłonowego, uchylenie lub zmiana tego prawa następuje w formie decyzji.

Wysokość dodatku osłonowego wynosi rocznie:
    1. 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
    2. 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
    3. 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
    4. 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.
Jeśli głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi - można otrzymać podwyższony dodatek osłonowy. Ale jest jeden warunek. Takie źródło ogrzewania musi być wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wysokość podwyższonego dodatku osłonowego rocznie wynosi wówczas:
    1. 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego;
    2. 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób;
    3. 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób;
    4. 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Terminy składania wniosków
Dodatek osłonowy przysługuje za cały 2022 rok. Będzie wypłacany w dwóch równych ratach, w terminie do 31 marca oraz do 2 grudnia 2022 roku.
Osoby którzy nie złożą wniosku  do końca stycznia, nadal będą mogli ubiegać się o wsparcie. Wówczas muszą złożyć wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata 100 procent dodatku zostanie zrealizowana do 2 grudnia 2022 r. A jeśli wniosek zostanie złożony po 31 października, nie zostanie rozpatrzony.

pliki do pobrania:
- Wzór wniosku


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 621335      online: 1
© 2020 MBEST