Dzisiaj jest 27-05-2024
BOXBOX

Informacja

2017-09-18

Ośrodek Pomocy Społecznej w Siedlcu – przypomina, że osoby pobierające świadczenia rodzinne, świadczenie wychowawcze ( 500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego, oprócz posiadanych praw mają również obowiązki.

Zgodnie z zapisami zawartymi w ustawie o świadczeniach rodzinnych, w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz w ustawie o funduszu alimentacyjnym w przypadku wystąpienia zmian mających wpływ na prawo do ww świadczeń osoba otrzymująca świadczenie wychowawcze jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenie.

Przede wszystkim należy niezwłocznie poinformować organ o zmianach w sytuacji rodzinnej ( zmianie liczby członków rodziny, utracie statusu niepełnosprawnego ) i dochodowej, a w szczególności o zakończeniu urlopu wychowawczego, o uzyskaniu prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych; uzyskaniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniu zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,; rozpoczęciu pozarolniczej działalności gospodarczej; uzyskaniu zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej; uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego; wyjeździe członka rodziny poza granice Rzeczypospolitej Polskiej (oprócz wyjazdu turystycznego i w celach leczenia). uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 200 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym.

Niepoinformowanie organu właściwego prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych o zmianach, o których mowa powyżej, może skutkować powstaniem nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, a w konsekwencji – koniecznością ich zwrotu.

Kwoty świadczeń nienależnie pobranych podlegają zwrotowi łącznie z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na rachunek bankowy wskazany przez organ właściwy. Odsetki są naliczane od pierwszego dnia miesiąca następującego po dniu wypłaty świadczeń rodzinnych do dnia spłaty.OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 595887      online: 1
© 2020 MBEST