Dzisiaj jest 23-06-2024
BOXBOX
AKTUALNOŚCI

Zaptanie ofertowe na usługę cateringową

2019-03-13

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020
Oś priorytetowa VII Włączenie społeczne
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne
Poddziałanie 7.2.2. Usługi społeczne – projekty konkursowe

W związku z realizacją projektu nr: RPWP.07.02.02-30-0110/17 pt. „Dzienny Dom Pomocy w Siedlcu” Zamawiający: Gmina Siedlec 64-212 Siedlec Zbąszyńska 17 Realizator: Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje zapytanie ofertowe na usługę cateringową w postaci wyżywienia obejmującego 2 posiłki dla uczestników projektu.

Składanie ofert:

a) W skład oferty wchodzi: formularz cenowy (załącznik nr 2), oświadczenie dotyczące klauzul społecznych (załącznik nr 3) dane dotyczące Wykonawcy - oświadczenie (załącznik nr 4), parafowany wzór umowy (załącznik nr 5), dokument rejestrowy potwierdzający prowadzoną działalność wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed datą złożenia Brak któregokolwiek załącznika skutkuje odrzuceniem oferty z przyczyn formalnych.

b) Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 21.03.2019r. do godziny 12.00 w siedzibie Urzędu Gminy w Siedlcu ul. Zbąszyńska 17.

c) Oferta winna być złożona osobiście bądź pocztą /kurierem w zamkniętej kopercie z opisem: „Posiłki DDP w Siedlcu Nie otwierać przed 2019.03.21 do godz. 12.00”.

d) Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane i zostaną zwrócone bez otwierania.


pliki do pobrania:
- Zapytanie ofertowe


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

ul. Osiedlowa 2
64-212 Siedlec


tel. 68 346 21 49
ops@siedlec.pl

Copyright © OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ. - Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zezwala się na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych w witrynie w innych publikatorach, pod warunkiem podania źródła ich pochodzenia
 liczba odwiedzin: 621306      online: 1
© 2020 MBEST